23 stycznia Komisja FEMM głosowała nad poprawkami do projektu sprawozdania „Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet”. Poseł Urszula Krupa zgłosiła 28 poprawek. Niestety żadna z poprawek nie została przyjęta. Poseł Krupa zaproponowała bardzo istotne zmiany, które okazały się być niezgodnymi z punktem widzenia większości członków komisji FEMM.

Jeden z zapisów podkreślał, że mając na uwadze, że różnice między pozycją społeczną kobiet i mężczyzn są uwarunkowane nie tylko kulturowo, ale także biologicznie oraz że naturalny podział ról jest generalnie korzystny dla rodzin i dla społeczeństwa. Ponadto w kwestii stale poruszanego równomiernego udziału kobiet w strukturach decyzyjnych, Poseł Krupa po raz kolejny proponuje dopisanie słów
„zawsze z poszanowaniem prawa wyboru kobiet”, a w innym zapisów proponuje: „biorąc zawsze pod uwagę, że udział kobiet we władzy jest rezultatem demokratycznej decyzji społeczeństwa i nie może być przymusowym ani sztucznym parytetem płciowym”, jednak nie zostaje to uwzględnione. W kilku poprawach pojawia się także propozycja uwzględniania wagi profilaktyki i ochrony zdrowia oraz dostępu do odpowiedniej specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie kobietom w ciąży i matkom karmiącym piersią zamiast „usług w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. Poseł Krupa wielokrotnie zwraca uwagę na konieczność uwzględniania różnic psychofizycznych kobiet i mężczyzn, a w innym z zapisów „wzmocnienie roli kobiety jako matki, gdyż tradycyjna rodzina jest podstawową komórką i najważniejszym elementem zdrowego społeczeństwa i najlepiej zaspokaja ludzkie potrzeby”. Inna z poprawek zaproponowana przez Poseł Krupę podkreśla wagę „wprowadzenia takich zapisów w systemie zabezpieczenia społecznego, które zaliczałyby urlop macierzyński, rodzicielski czy też wychowawczy do ogólnej liczby lat pracy, co przyczyni się do walki z dyskryminacją kobiet i mężczyzn; wypłacanie
zasiłków kompensacyjnych zmniejszających nierówności w zakresie emerytur”.


Niestety zmiany te nie spotkały się z przychylnością członków Komisji FEMM. Ponadto należy nadmienić, że Poseł Julie Ward z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów podczas spotkania posłów i innych osób zaangażowanych w pracę nad dokumentem, oficjalnie i kilkakrotnie zakomunikowała, że w żadnym wypadku nie poprze poprawek Poseł Urszuli Krupy bez względu na ich zawartość merytoryczną.

23 stycznia 2018 roku w Komisji FEMM miało miejsce głosowanie nad projektem opinii „Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)”. Poseł Urszula Krupa jest sprawozdawcą cieniem do wspomnianej opinii. Zgłosiła dwie poprawki, z czego jedna została przyjęta. Dotyczyła ona zmiany sformułowania z „równości” płci na „równouprawnienie” płci.

4 grudnia 2017 roku podczas posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia głosowano nad sprawozdaniem „Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna”, które zostało przyjęte. Poseł Urszula Krupa złożyła do tego
sprawozdania 32 poprawki. Niestety jedynie 3 poprawki pokrywały się z kompromisami, które zostały przyjęte, natomiast pozostałe poprawki nie zostały przyjęte przez Komisję FEMM w głosowaniu. Poseł Urszula Krupa zaznaczyła, że wszelkiego rodzaju zmiany klimatyczne i katastrofy ekologiczne mają konsekwencje nie tylko dla kobiet, ale dla całych społeczeństw, w tym osób starszych i dzieci.
Ponadto jest to kolejne sprawozdanie, które podkreśla konieczność równego uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych, w tym przypadku chodzi o wszelkiego rodzaju aktywność w kształtowaniu polityki klimatycznej, zapobieganiu zmianom klimatycznym. Jest to bardzo ważna kwestia, którą należy podnosić, ale jak Poseł Krupa podkreśla w jednej z poprawek, „kobiety muszą jednak same wykazywać wolę podjęcia tych wyzwań. Nie można również w sposób sztuczny nakazywać podejmowania działań, które stoją w sprzeczności z naturalną rolą kobiety jako matki i jej podstawowym prawem do wychowywania dzieci”. Mając też na uwadze, że sprawozdanie nawiązuje wielokrotnie do kwestii migracji, Poseł Urszula Krupa zaproponowała włączenie nowego zapisu, który nie został przez Komisję przyjęty: „wzywa do zwrócenia uwagi na szczególny los migrujących z Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu chrześcijan, których spotyka bardzo często dyskryminacja, poniżanie, czy przemoc spowodowana ich przynależnością religijną”.

 

Poseł Urszula Krupa złożyła 5 poprawek do tego dokumentu, przyjętego 19 lipca 2017 roku. Projekt sprawozdania dotknął kwestii konieczności kształcenia w zakresie równości między kobietami i mężczyznami, przełamującego stereotypy ról przypisanych płci oraz poszanowanie integralności osobistej. Poseł Krupa wnosi natomiast, że powinno to być kształcenie „z uwzględnieniem odmiennych ról zależnych od psychofizycznych cech kobiet i mężczyzn”. Jest to najwyraźniej sprzeczne z tendencjami propagowanymi przez instytucje europejskie, gdyż takiej zmiany nie wprowadzono. Podobnie niebezpiecznym zwrotem użytym w projekcie sprawozdania jest sformułowanie o zwalczaniu stereotypów dotyczących płci i seksizmu. Poseł Krupa ponownie chciała podkreślić konieczność poszanowania odmiennych ról kobiet i mężczyzn uwarunkowanych cechami psychofizycznymi. Używanie bowiem słowa „stereotyp” czy „stereotypy ról” może prowadzić do licznych nadużyć w czasach kiedy pojęcie instytucji rodziny czy małżeństwa jako związku między kobietą i mężczyzną, jest zagrożone.

Projekt sprawozdania dotyczył tzw. Konwencji Stambulskiej, która prowadzi do wykorzenienia tradycyjnych wartości, naturalnych różnic psychofizycznych między kobietą i mężczyzną oraz tradycyjnego modelu rodziny, a wręcz może posłużyć do ataku na rodzinę.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wydała opinię do dokumentu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia na temat wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE, która głosowana była 21 czerwca 2017 roku. Poseł Urszula Krupa zgłosiła 5 poprawek do opinii, jednak nie zostały one włączone do ostatecznej wersji dokumentu. 


Poseł Krupa zaapelowała w jednej z poprawek, aby dążąc do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet, uwzględniać jej rolę jako matki. Ponadto w przypadku promowania równego udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy, edukacji, różnych formach opieki należy brać pod uwagę uwarunkowania psychofizyczne kobiet i mężczyzn, które to często są pomijane. W dokumentach Parlamentu Europejskiego nieustannie pojawia się kwestia udziału kobiet w strukturach decyzyjnych, przedsiębiorstwach, zarządach spółek i innych. Poseł Urszula Krupa i tym razem zaproponowała uzupełnienie tego o słowa „biorąc pod uwagę jako czynnik decydujący kompetencje i wykształcenie”, gdyż wprowadzanie sztucznych parytetów płciowych nie przyniesie żadnych korzyści. Zapis ten jednak nie został uwzględniony.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019