Dnia 18 maja 2000r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie następstw Pekińskiej Platformy Działania (1) . W świetle tej rezolucji oraz 12 punktów krytycznych z Pekińskiej Platformy Działania:

KOBIETY I ZATRUDNIENIE Jakie działania będę podjęte, aby zlikwidować istniejącą nierówność w zatrudnianiu uwarunkowanego płcią, różnicę w wynagradzaniu mężczyzn i kobiet oraz bezrobocie? Czy Komisja zamierza wesprzeć instrumenty prawne zmierzające do pogodzenia życia prywatnego z zawodowym?

KOBIETY A PODEJMOWANIE DECYZJI Czy Komisja zaproponuje instrument prawny dotyczący osiągnięcia równowagi pomiędzy udziałem obu płci w procesach decyzyjnych? Jakie podjęto kroki w celu wdrożenia zalecenia Rady z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji?

PRZEMOC WOBEC KOBIET Czy Komisja zamierza ogłosić rok 2006 Europejskim Rokiem walki z przemocą wobec kobiet i organizować wieloletnie kampanie przeciw przemocy wobec kobiet? Czy Komisja dostrzega jakikolwiek związek pomiędzy prostytucją a przemytem osób i jakie zamierza podjąć kroki w celu zwalczania handlu ludźmi?

KOBIETY A ZDROWIE Jakie podjęto działania w celu zapewnienia, iż potrzeby zdrowotne tak kobiet jak i mężczyzn są brane pod uwagę, zwłaszcza w odniesieniu do chorób przekazywanych drogą płciową, HIV/AIDS oraz kwestii zdrowotnych związanych z płciowością i z rozmnażaniem się?

KOBIETY I OŚWIATA Jakie zamierza się podjąć działania, aby wzmocnić udział kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego w dążeniu do upowszechnianie dostępu kobiet do zawodów wymagających kwalifikacji oraz do zapewnienia równości płci w obszarze edukacji?

KOBIETY I MEDIA W jaki sposób Komisja zamierza osiągnąć równowagę pomiędzy swobodą wypowiadania się jednostki/wolnością prasy, a prawem do równości płci i poszanowania godności ludzkiej?

KOBIETY A ROZWÓJ Jakie podejmuje się działania w celu włączenia kwestii zróżnicowania ze względu na płeć do europejskiej polityki rozwoju współpracy, zwłaszcza zaś w odpowiedzi UE na Cele Milenijne ONZ?

PRAWA KOBIET TO PRAWA CZŁOWIEKA W kontekście ustanowieni nowej Europejskiej Agencji Praw Człowieka, w jaki sposób Komisja zamierza uwrażliwić politykę Praw Człowieka na problem nierówności płci, w celu uwydatnienia kwestii tych przypadków łamania praw człowieka, których ofiarami padają kobiety?

WDROŻENIE Czy Komisja rozważy projekt sporządzenie sprawozdania na temat wdrożenia Pekińskiej Platformy Działania na działania podejmowane w Unii Europejskiej, zawierający dane statystyczne według podziału na płeć, wzorce i jasny terminarz ich wdrożenia? Jaką strategię działań proponuje podjąć Komisja w reakcji na wskaźniki przekazywane przez kolejna państwa członkowskie sprawujące prezydencję w UE?

Zgłosił się do mnie z prośbą o interwencję przedstawiciel Stowarzyszenia Polskiego Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci T.Z. w Niemczech (dane kontaktowe dostępne dla Komisji w moim biurze).

Organizacja od wielu lat zwraca uwagę na dyskryminacyjną politykę uprawianą przez niemieckie organy administracji publicznej tzw. Jugendamty. Są to instytucje mające kompetencje w zakresie opieki nad małoletnimi i sprawujące nadzór nad sądami rodzinnymi w Niemczech. 

Według oświadczeń petenta owe urzędy (wykonując polecenia polityków) w sytuacji, gdy mają rozstrzygać o losie małoletniego, który jest związany nie tylko z Niemcami, ale też z innym krajem (np. poprzez fakt, że jeden z rodziców jest cudzoziemcem) dążą do tego, żeby owo dziecko uczyło się i używało tylko języka niemieckiego.Ogranicza się jego kontakty z rodzicem – cudzoziemcem (nawet całkowicie się ich zakazuje) i z krajem pochodzenia tego rodzica.

Stowarzyszenie skupia wielu Polaków, których dotknęła ta polityka. Wskazuje też na oświadczenia obywateli niemieckich innych narodowości czy Francuzów. Zjawisko było wielokrotnie przedmiotem programów telewizyjnych i radiowych. W sprawie tej wypowiadała się niemiecka minister sprawiedliwości Pani Brygitte Zypries i przedstawicielka niemieckiego rządu do spraw współpracy polsko - niemieckiej Pani Gesine Schwan. 

Zrozpaczeni rodzice mówią, że nie mogą znaleźć pomocy ani w Niemczech ani ze strony polskich władz. Ostatnio wysłano w tej sprawie apel drogą poczty elektronicznej, który został skierowany również do mnie.

Uważam, że opisany stan powinien wzbudzić Państwa zainteresowanie. W Unii Europejskiej nie może być miejsca na dyskryminację języka któregokolwiek z rodziców. Dlatego stawiam pytanie czy Komisja Europejska zamierza zbadać sprawę i podjąć jakiekolwiek działania?

Jednym ze sztandarowych haseł Unii Europejskiej jest utworzenie obszaru swobodnego przepływu osób i pracowników, a także usług. Niestety, zasada ta została złamana już przy formułowaniu Traktatu Akcesyjnego między Polską a Wspólnotą Europejską. Elementy dyskryminacyjne w stosunku do Polaków zawiera także dyrektywa 2005/36 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, która zawiera klauzule pozwalające na nieuznawanie wysokiej jakości wykształcenia i kompetencji polskich pielęgniarek i położnych. Rząd polski wszczął postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w tej sprawie, którą przegrał z przyczyn formalnych a nie merytorycznych, a same pielęgniarki zwróciły się o pomoc do Komisji Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego oraz jego Przewodniczącego, Hansa Gerta Pötteringa, niestety wciąż bez odzewu, wykazały przy tym naruszenie przez nich Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej.

Czy Komisja Europejska zamierza przedsięwziąć jakieś kroki zmierzające do usunięcia dyskryminujących zapisów oraz zaprzestania gorszego traktowania na europejskim rynku pracy polskich pielęgniarek, które swoimi kwalifikacjami, umiejętnościami i wykształceniem dorównują, a niekiedy przewyższają swoje koleżanki z innych państw członkowskich?

Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego 4 kwietnia 2006 r., Komisja Europejska przedstawiła nowy projekt dyrektywy usługowej, który w zasadniczych punktach uwzględnia poprawki PE. Nowa wersja dyrektywy zasadniczo odbiega od pierwotnej wersji aktu – usunięto z niej zapisy kluczowe dla liberalizacji rynku usług m.in. zasadę kraju pochodzenia. Nie poszerza ona w znaczący sposób niedoskonałej swobody przepływu usług obowiązującej obecnie na podstawie zapisów traktatowych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej broniąc w ostatnich miesiącach projektu dyrektywy usługowej w jego osłabionej wersji zobowiązywał się, że wykreślone zapisy zostaną zastąpione innymi rozwiązaniami.

W związku z powyższym chcielibyśmy zapytać: 

Czy ogłoszone wraz z nowym projektem dyrektywy usługowej niewiążące „Wytyczne w sprawie delegowania pracowników” zaprezentowane przez komisarza Spidlę są właśnie „innymi rozwiązaniami”, o których mówił Przewodniczący KE? 

Czy wspomniane wytyczne w sprawie delegowania pracowników mają w założeniu Komisji być skutecznym środkiem zapewniającym liberalizację wewnątrzwspólnotowego rynku usług? 

Czy zapisane w wytycznych propozycje takie jak: wzajemne dzielenie się przez firmy doświadczeniami w zakresie delegowania pracowników lub rozsyłanie do narodowych administracji kwestionariuszy, w których mają one oceniać własne bariery dla pracowników delegowanych mogą skutecznie przeciwdziałać wprowadzanym przez niektóre państwa członkowskie ograniczeniom swobody świadczenia usług? 

Czy Komisja zamierza prezentować inne rozwiązania zmierzające do faktycznej głębszej liberalizacji rynku usług czy też poprzestać na pozorowanych działaniach takich jak wydawanie wytycznych o znaczeniu dekoracyjnym lub wpisywanie do projektu dyrektywy swobody świadczenia usług, która od dawna jest już zapisana w traktatach wspólnotowych?

Dnia 18 maja 2000r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie następstw Pekińskiej Platformy Działania (1) . W świetle tej rezolucji oraz 12 punktów krytycznych z Pekińskiej Platformy Działania:

KOBIETY I ZATRUDNIENIE Jakie działania będę podjęte, aby zlikwidować istniejącą nierówność w zatrudnianiu zależnie od płci, szczególnie różnicę w wynagradzaniu mężczyzn i kobiet? Czy Rada zamierza wesprzeć instrumenty prawne zmierzające do pogodzenia rodziny z życiem zawodowym?

PRZEMOC WOBEC KOBIET Czy Rada zamierza ogłosić rok 2006 Europejskim Rokiem walki z przemocą wobec kobiet? Czy Rada dostrzega jakikolwiek związek pomiędzy prostytucją a przemytem osób i jakie zamierza podjąć kroki w celu zwalczania handlu ludźmi?

KOBIETY I UBÓSTWO Czy w dążeniu do osiągnięcia bardziej usystematyzowanej polityki w zakresie ochrony społecznej Rada zamierza stosować specjalne wskaźniki związane z feminizacją ubóstwa?

KOBIETY I ŚRODOWISKO NATURALNE Jakie środki są podejmowane w celu wprowadzenia zróżnicowania ze względu na płeć do europejskiej polityki rozwoju współpracy oraz, biorąc pod uwagę Cele Milenijne ONZ, do Światowych Konferencji ONZ, np. Światowego Szczytu dla Rozwoju Społecznego ONZ?

DZIEWCZYNKI Równolegle do programu Daphne, jakie kroki zamierza podjąć Rada w celu zlikwidowania seksualnego wykorzystywania dzieci (handel, turystyka seksualna) zarówno w zakresie polityki wewnętrznej jak i zewnętrznej, w tym prawa do azylu dla ofiar?

PRAWA KOBIET TO PRAWA CZŁOWIEKA W kontekście ustanowienia nowej Europejskiej Agencji Praw Człowieka, w jaki sposób Rada zamierza uwrażliwić politykę Praw Człowieka na problem nierówności płci, w celu uwydatnienia kwestii tych przypadków łamania praw człowieka, których ofiarami padają kobiety?

KOBIETY I KONFLIKTY ZBROJNE Zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji o dostępie kobiet do pokojowego rozwiązywania konfliktów zbrojnych, czy jest przestrzegany procentowy udział (40%) kobiet na stanowiskach związanych z uczestnictwem w operacjach pojednania, utrzymania pokoju, oraz zapobiegania konfliktom, w tym w misjach śledczych i obserwacyjnych działających pod egidą UE i jej Państw Członkowskich?

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018