03-09-2007

Urszula Krupa (IND/DEM ). - Panie Przewodniczący! Napad Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku był kolejnym aktem przemocy w stosunku do mojej ojczyzny, w której przez 6 lat wojny zginęło 6 milionów Polaków, 17 procent z 35-milionowego wtedy narodu.

W ramach niemiecko-sowieckiego układu już dwa tygodnie później, 17 września 1939 roku, także Związek Sowiecki zaatakował Polskę, zabijając strzałem w tył głowy ponad 22 tysiące przedstawicieli polskiej inteligencji oraz okupując nas przez wiele lat. Dlatego odzyskanie niepodległości było nadzieją dla milionów rodaków. Jednak mimo wzniosłych słów i unijnych haseł o równouprawnieniu, niedyskryminacji niektórzy niemieccy politycy wraz z mediami nagminnie atakują zarówno moją ojczyznę, Polaków, polski rząd, katolickie media, a zwłaszcza Radio Maryja, co świadczy o trwającym ciągle agresywnym anty-poloniźmie.

W rocznicę agresji apeluję w imieniu poległych i żyjących o zaprzestanie przemocy, która niekiedy przypomina realizację planów jakich nieudało się osiągnąć w ciągu wojen.

12-07-2007

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata dotyczy Wietnamu, jednego z krajów nadal komunistycznych, gdzie od wielu lat łamane są prawa człowieka. W Wietnamie więzieni są obrońcy praw człowieka i demokracji, przywódcy religijni oskarżani o rzekome szpiegostwo, o propagandę przeciwko socjalistycznej republice lub uznawani za stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Po okresie zmniejszenia represji w związku ze staraniami o uzyskanie członkostwa w WTO zakazano działalności partii opozycyjnych, niezależnych mediów i związków zawodowych. W Wietnamie działa cenzura prewencyjna, wszystkie media są w rękach partii. Wiele osób traktowanych jako polityczni dysydenci umieszczanych jest w aresztach domowych oraz poddawanych inwigilacji. Dzieci i młodzież są brutalnie i bezwzględnie indoktrynowane.

Starania organizacji międzynarodowych i obrońców praw człowieka oraz przygotowane rezolucje niestety nie powodują zmian. Popieramy rezolucję i apelujemy do władz Wietnamu o respektowanie praw człowieka, uwolnienie więźniów, przeprowadzenie reform. Wydaje się jednak, że konieczne są bardziej radykalne działania.

09-07-2007

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013, który miał na celu ustanowienie kierunku dla europejskiej służby zdrowia od początku wzbudzał kontrowersje, nie tylko z powodu nieprecyzyjnych zapisów dotyczących finansowania.

Przyznawane fundusze mają dotyczyć tylko międzynarodowych organizacji pozarządowych, podczas gdy inne programy zostały z nich wyeliminowane. Zgodnie z dokumentem znaczące kwoty, do 60%, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 80% wkładu członkowskiego, mają zostać przyznane organizacjom pozarządowym na szczeblu międzynarodowym, które często w swoim programie mają politykę proaborcyjną, a czasem są odgałęzieniami koncernów farmaceutycznych.

Nie mniejsze wątpliwości budzi finansowanie laboratoriów prowadzących prace bez doprecyzowania, o jakiego typu badania chodzi. Program niestety pobieżnie zajmuje się dostępem do usług zdrowotnych, opieką nad osobami starszymi, brakuje w nim opieki nad rodziną, walki z chorobami cywilizacyjnymi, a także dostępności porad wysokospecjalistycznych.

Program zajmuje się natomiast zdrową żywnością, zdrowym stylem życia. Powraca kwestia transgranicznych usług zdrowotnych wraz z negatywnymi skutkami dla niektórych systemów opieki zdrowotnej. Wydaje się, że tak okrojony finansowo program nie obejmuje całokształtu problemów europejskiej służby zdrowia.

09-07-2007

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Od dawna wiadomo, że związki powstające w rtęci są toksyczne dla człowieka i przyrody. Rtęć łatwo przedostaje się do łańcucha pokarmowego i najbardziej zagrożone zatruciem są dzieci także przed urodzeniem oraz ludzie w bezpośrednim kontakcie z rtęcią. W organizmie rtęć uszkadza zwłaszcza układ nerwowy, zaburza koordynację, widzenie wpływając negatywnie na zdrowie i środowisko. Dlatego też wdrażanie przepisów prowadzących do ograniczeń używania rtęci w różnych urządzeniach pomiarowych jest słuszne.

Jednakże wyroby medyczne zawierające rtęć powinny być wycofywane z rynku systematycznie, co dotyczy zwłaszcza nowych państw członkowskich o niewielkich nakładach na służbę zdrowia. Szacowany wzrost tylko kosztów ponoszonych ze środków publicznych w związku z zakazem wprowadzenia do obrotu termometrów rtęciowych będzie wynosił około 3 milionów PLN rocznie. Nagłe wycofywanie aparatów pomiarowych zawierających rtęć naraża nie tylko na duże koszty, ale nawet może stać się powodem zaniechania pomiarów temperatury czy wysokości ciśnienia, co jest tym bardziej groźne, że tanie elektroniczne aparaty są niezbyt dokładne.

Proponowaliśmy nie tylko wydłużenie okresu przejściowego, który znacznie zredukowałby koszty. Uważamy, że do zakazu powinny być włączone szczególnie termometry dla wcześniaków ze względu na specyficzny zakres pomiarowy, ich zawodność i dokładność, termometry owulacyjne potrzebne do diagnozowania nie tylko nieprawidłowości, ale i prokreacji jako podstawowej metody naturalnego planowania rodziny. Także do diagnostyki schorzeń zwierząt, potrzebne są termometry weterynaryjne.

Na zakończenie chciałabym zauważyć, że tak szybkie zmiany przepisów zawsze skłaniają do podejrzeń innych motywów wycofywania urządzeń z rtęcią niż ochrona zdrowia i środowiska.

21-06-2007

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Pani Przewodnicząca! Tematem dzisiejszej debaty na temat łamania praw człowieka jest ponownie sytuacja polityczna i społeczna w Birmie, gdzie od 1962 roku władzę sprawuje armia odpowiedzialna za jeden z największych reżimów na świecie.

Od ponad 40 lat w tym azjatyckim kraju łamane są prawa człowieka, a tysiące osób skazanych i prześladowanych za działalność opozycyjną przebywa w więzieniach. Ludzie zmuszani są do pracy, a dzieci wcielane do wojska. Większość Birmańczyków pozbawiona jest opieki medycznej, wielu umiera na gruźlicę, malarię, HIV, AIDS i prawie połowa dzieci nie uczęszcza do szkoły. Zamykane są także placówki Czerwonego Krzyża, wraz z uniemożliwieniem pomocy humanitarnej i ochrony potrzebującym. Generalska junta nie reaguje na interwencje organizacji międzynarodowych ONZ, zajmujących się ochroną praw człowieka, czy Międzynarodowej Organizacji Pracy, ani też na rezolucje Parlamentu Europejskiego czy dokumenty Rady Wspólnoty Europejskiej.

15 maja 2007 roku po raz kolejny przedłużono o rok areszt domowy dla Aung San Suu Kyi, opozycjonistki i laureatki nagrody Nobla, która w ciągu ostatnich 17 lat 11 lat spędziła w więzieniu, albo była przetrzymywana w areszcie domowym. Apelujemy o uwolnienie nie tylko laureatki nagrody Nobla, ale także innych więźniów politycznych wraz z przywróceniem działalności Narodowej Ligi na rzecz Demokracji, pomocy humanitarnej, zapobiegając w ten sposób wyniszczeniu narodu Birmańskiego i mniejszości narodowych.

Osobnym problemem istnienia reżimów i totalitaryzmów są nieefektywne działania organizacji wspólnot międzynarodowych, których sankcje wbrew zapowiedziom nie zostają wymierzone w struktury ekonomiczne reżimów i stosowane embarga najbardziej uderzają w prześladowaną i tak już skrajnie biedną ludność. Wszelkie działania, a także nasze rezolucje Parlamentu Europejskiego przy braku rozwiązania tego problemu stają się powierzchowne i nieskuteczne.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018