02-09-2008

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Za pozytywny element sprawozdania uważam wezwanie do ułatwienia pracownikom powrotu do pracy po okresie przerwy, wynikającym z urlopów macierzyńskich i opiekuńczych, oraz wyrównanie dysproporcji między wynagrodzeniami czy wykształceniem.

Jednak trudno jest się zgodzić z istnieniem bezpośredniego związku przyczynowego między problemami życiowymi dotykającymi wielu ludzi, a faktem bycia kobietą. Traktowanie życia społecznego jako walki płci, z kreowaniem nowego wroga na wzór poprzedniej walki klas, daje zwolennikom prawo do nieograniczonej ingerencji w każdą dziedzinę ludzkiego życia, w tym funkcjonowanie rodziny.

Problemem w Europie nie jest walka między mężczyznami a kobietami, ale brak poszanowania prawa i zasad moralnych, zwłaszcza niepohamowana chciwość i egoizm. Jako kobieta wolałabym, aby równouprawnienie nie spowodowało zrównania we wszystkim z mężczyznami, ale doprowadziło do uregulowań odciążających i ochronnych dla kobiet, które nietraktowane jako bezosobowa siła robocza, wnosiłyby twórczy wkład w wiele dziedzin gospodarki.

02-09-2008

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Pomimo wielu pozytywnych aspektów zawartych w sprawozdaniu – zauważania negatywnego wpływu mediów, marketingu i reklamy, które w karykaturalny i przedmiotowy sposób przedstawiają osoby, dyskryminując i uwłaczając godności – chciałabym jednak zaprotestować przeciwko niektórym tezom o cechach manipulacji, z kreowaniem nowoczesnego egalitarnego społeczeństwa bez wzorców moralnych. Co prawda przy pomocy różnych terapii hormonalnych i psychologicznych można eksperymentować na ludziach, jednak odbywa się to kosztem ciężkich urazów i powinno być zakazane, przynajmniej w takim zakresie, w jakim ograniczane są doświadczenia na zwierzętach.

Zarówno męskość, jak i kobiecość, jako dwoista postać konstytucji somatycznej człowieka, są osobowościowe, stanowiąc również pierwiastek osobotwórczy. Niemożliwa jest zamiana ról, ponieważ te wpisane są w naturę człowieka. Obok dostrzegania wpływu reklam, słuszniejszy byłby postulat kontroli etyczno-prawnej, po uprzednim przyjęciu uniwersalnego systemu wartości, najlepiej opartego na prawie bożym.

08-07-2008

Urszula Krupa (IND/DEM ). - Pani Przewodnicząca! Liczne badania potwierdzają, że współczesne lotnictwo ma niewielki wpływ na klimat poprzez niski udział w emisjach antropologicznego dwutlenku węgla, tlenków azotu, wraz z jedynie 0,1% wpływem na zachmurzenie poprzez smugi kompensacyjne, czy chmury typu cirrus. Rosnące ceny ropy naftowej znacznie ograniczają możliwości podwyższania kosztów usług transportowych przez operatorów lotniczych, co wraz z dodatkową koniecznością pokrywania kosztów zakupu w ramach systemu handlu emisjami będzie powodem zahamowania rozwoju tego sektora wraz z opóźnieniem albo uniemożliwieniem wprowadzenia rozwiązań ekologicznych. Dlatego należałoby powstrzymać się od gwałtownych i ryzykownych działań w sektorze komunikacji lotniczej, szczególnie w krajach nowoprzyjętych, które dopiero nadrabiają zaległości. Nie można ograniczać transportu lotniczego bez konkretnej alternatywy, albo czasu niezbędnego do systematycznej adaptacji.

19-06-2008

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – Panie Przewodniczący! Problem łamania praw człowieka w Birmie był omawiany kilkakrotnie w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Niestety debaty czy przyjmowane rezolucje nie zmieniają sytuacji polityczno-społecznej w tym kraju, w którym od 1962 roku władzę sprawuje armia odpowiedzialna za jeden z największych reżimów politycznych na świecie.

Od ponad 40 lat w tym doświadczanym nie tylko reżimowymi kataklizmami kraju tysiące ludzi prześladowanych i skazanych za działalność polityczną przebywa w więzieniach. Birmańczycy są zmuszani do pracy, nawet dzieci są wcielane do wojska. Sekretarz Generalny Narodowej Ligi na rzecz Demokracji trzynaście spośród osiemnastu ostatnich lat spędziła jako więzień polityczny w areszcie domowym, a ostatnio 1900 osób zostało aresztowanych i przebywają w uwłaczających godności człowieka warunkach jedynie za wyrażanie woli wprowadzenia demokracji w Birmie, albo nawet za skierowanie prośby o pomoc humanitarną, która była niezbędna po przejściu cyklonu.

Rząd birmański nie tylko prześladuje opozycjonistów, ale łamiąc prawa człowieka uniemożliwia także udzielanie międzynarodowej pomocy humanitarnej po przejściu cyklonu, narażając obywateli na utratę życia, zmuszając ofiary cyklonu do opuszczania tymczasowych obozów i powrotu do zniszczonych kataklizmem domostw. Apele Sekretarza Generalnego ONZ i innych organizacji skutkują kolejnymi aresztowaniami i zabijaniem tej udręczonej ludności.

Oczywiście popieramy rezolucję, w której nie tylko istnieje sprzeciw wobec prześladowania laureatki Nagrody Nobla, ale także postulat wypuszczenia pozostałych więźniów za poglądy polityczne oraz przeprowadzenia śledztwa pod auspicjami ONZ w związku z doniesieniami zabijania przez birmańską armię więzionych osób podczas ostatniego kataklizmu.

04-06-2008

Urszula Krupa (IND/DEM ). – Panie Przewodniczący! Chciałam na forum Parlamentu Europejskiego zaprotestować przeciwko bezprawnemu wypowiedzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podległy polskiemu rządowi, umowy z fundacją Lux Veritatis na realizację inwestycji geotermalnej dla Torunia, zapowiadając jednocześnie brak zwrotu poniesionych ogromnych kosztów na tę inwestycję przez fundację. Okoliczności wskazują, że decyzja podyktowana była pobudkami politycznymi i jest sprzeczna nie tylko z wewnętrznym prawem polskim, ale także prawem wspólnotowym, co dowodzi, że w imię walki z osobami postrzeganymi jako wrogowie polityczni nie przestrzega się ustawodawstwa oraz uniemożliwia wspieranie produkcji energii zasobów odnawialnych, łamiąc także podstawową dla Unii zasadę niedyskryminacji ze względów politycznych oraz wyznaniowych. Poprzednie władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdzają, że wniosek fundacji Lux Veritatis był sprawdzany bardzo dokładnie i nie wzbudzał żadnych wątpliwości

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018