15-12-2008

Urszula Krupa (IND/DEM ). – (PL) Panie przewodniczący! Celem rozporządzenia w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów jest ustanowienie jednolitych zasad budowy pojazdów silnikowych zapewniających wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego. Proponowane unijne normy wyeliminują po prostu z europejskiego rynku małe i średnie zakłady produkujące silniki. Nowe silniki mają być ponadto napędzane paliwami alternatywnymi i producenci muszą dostosować do wprowadzonych norm wszystkie nowe pojazdy sprzedawane, rejestrowane lub wprowadzane do obrotu oraz wszystkie nowe urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń. Na takie przedsięwzięcia badawcze i organizacyjne będą mogły pozwolić sobie duże korporacje kapitałowe i wielcy przewoźnicy.

Z dniem 1 października 2014 r. w przypadku nowych pojazdów niespełniających przepisów niniejszego rozporządzenia, krajowe organy uznają świadectwa zgodności za nieważne. W Polsce firmy, takie jak Andoria , produkujące silniki i przewoźnicy zostaną najprawdopodobniej wyeliminowani. Unijne prawo działające podobnie w interesie wszystkich państw członkowskich staje się pozorem. Wyrugowanie biedniejszych i słabszych podmiotów odbędzie się oczywiście na korzyść ogromnych, zwłaszcza niemieckich korporacji.

Już obecnie widać, że większość dokumentów całego pakietu klimatyczno-energetycznego zapewni może spójność i rozwój gospodarczy w duchu zrównoważonego rozwoju wielkich i bogatych państw i koncernów. Natomiast - jak prognozują naukowcy z Polski - pakiet kosztować będzie co najmniej 500 miliardów złotych, co doprowadzi do zapaści gospodarczej i ogromnego wzrostu kosztów i cen żywności z powodu konieczności wymiany taboru transportowego zubożając ludność.

04-12-2008

Urszula Krupa (IND/DEM ). – (PL) Panie przewodniczący! Wymuszanie na państwach Unii Europejskiej, wytwarzających tylko 15% światowej emisji dwutlenku węgla, drastycznych rozwiązań zawartych w pakiecie energetyczno-klimatycznym jest działaniem destrukcyjnym nie tylko dla Polski, ale Europy i świata.

O ile państwa starej Unii zredukowały emisje dwutlenku węgla o około 3%, w Polsce na skutek zniszczenia przemysłu i działań modernizacyjnych zredukowano emisję o około 30%. Mimo to Unia Europejska chce dalszych redukcji, co ma być realizacją solidarności i podziału obciążeń, a co spowoduje na pewno upadek naszego przemysłu i ogromny wzrost kosztów.

Ponadto jesteśmy przeciwni ostatnio forsowanej dyrektywie CCS, która uniemożliwi wykorzystanie energii geotermalnej i realizację celu, jakim jest 20% udział energii odnawialnej w Polsce. Natomiast może być powodem kataklizmu ekologicznego zamiast ochrony środowiska. Uwalnianie dwutlenku węgla z pokładów ziemi może spowodować śmierć istot żywych oraz ruchy tektoniczne i trzęsienia ziemi.

03-12-2008

Urszula Krupa (IND/DEM ). - (PL) Panie przewodniczący! Chciałam na forum Parlamentu Europejskiego zaapelować o poparcie inicjatywy środowisk patriotycznych w Polsce na rzecz uznania 25 maja – dzień rozstrzelania rotmistrza Pileckiego – europejskim dniem bohaterów zmagań z totalitaryzmem.

Brytyjski historyk prof. Michael Foot zaliczył Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Witold Pilecki, oficer Wojska Polskiego, walczący w kampanii wrześniowej w czasie okupacji hitlerowskiej organizował, jako dobrowolny więzień, ruch oporu w niemieckim obozie Auschwitz.

Po ucieczce z hitlerowskiego obozu walczył w powstaniu warszawskim i w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, a po powrocie do komunistycznej Polski został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, osadzony w więzieniu, gdzie był torturowany, skazany i rozstrzelany 25 maja 1948 r.

Rotmistrz Pilecki poświęcił swoje życie walce ze zbrodniczymi dyktaturami XX wieku.

 

20-11-2008

Urszula Krupa (IND/DEM ). – Panie przewodniczący! Omawiany dzisiaj problem łamania praw człowieka w Somalii jest znacznie szerszy niż wymieniane w rezolucji przykłady, które oczywiście dramatycznie świadczą o barbarzyństwie w stosunku do najsłabszych, w tym dziewcząt, kobiet czy porywanych zakonnic.

W Somalii, w której 95% ludności wyznaje islam i która należy do najbiedniejszych krajów świata, większa część społeczeństwa żyje na granicy nędzy, stopień analfabetyzmu wynosi 70%, a średnia długość życia 47 lat. Mimo że Somalia odzyskała niepodległość ponad 40 lat temu, nadal przyczynami konfliktu jest rywalizacja między poszczególnymi klanami o pastwiska czy źródła wody.

Przed uzyskaniem niepodległości konflikty były tłumione przez kolonialistów. Pozostawieni sami sobie Somalijczycy rozpoczęli wojnę domową nasilającą się wraz z zapaścią gospodarczą. W takich warunkach walka z terroryzmem i piractwem powinna przebiegać przede wszystkim z eliminacją biedy i nędzy poprzez pomoc humanitarną najbiedniejszym oraz umożliwienie im rozwoju.

Osiągnięta z tak wielkim trudem stabilizacja w Somalii została jednak zburzona przez ingerencję z zewnątrz pod hasłami walki z terroryzmem. Podzielone, biedne, niewykształcone i z łatwością manipulowane plemiona zamieszkujące ziemię somalijską stają się dobrym narzędziem do kontynuowania anarchii i podziału.

Wszystkie narody mają prawo do wyboru własnego sposobu myślenia i życia, a oferowana pomoc międzynarodowa nie powinna być wykorzystywana do szerzenia własnej ideologii, albo rozszerzania wpływów. Nie po raz pierwszy przeciwnicy wykorzystują religię do jej dyskredytacji oraz walki o władzę, co ma miejsce nie tylko w Somalii, ale także w Wietnamie i w Indiach, gdzie prześladowania katolików stały się elementem kampanii wyborczej.

W przypadku prześladowania chrześcijan, środowiska lewicowo-liberalne w Parlamencie nie dopuszczają jednak do debaty w celu zaprzestania prześladowań i łamania praw człowieka

 

17-11-2008

Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM . – (PL) Panie przewodniczący! Projekt sprawozdania dotyczący zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn zawiera słuszne dane dotyczące równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości. Równouprawnienie w wynagrodzeniach jest konieczne, podobnie jak odpowiednie opłacanie miejsc pracy zdominowanych przez kobiety ze względu na ich predyspozycje psychofizyczne.

Siła oddziaływania regulacji zapisanych już przecież w wielu bezsensownie mnożonych dokumentach jest na pewno zależna od skutecznego egzekwowania prawa w poszczególnych państwach członkowskich. Jednak egzekwowanie prawa może być bardzo utrudnione w związku z przeważającym sektorem prywatnym, gdzie kierujący się w większości chęcią zysku przedsiębiorcy przede wszystkim nie respektują zasad etycznych, moralnych, utrudniając także działanie związków zawodowych, które broniłyby pracowników i brały udział w negocjowaniu płac. Problem braku równości wynagrodzeń jest więc jednym z elementów dyskryminacji słabszych.

Nie potrzeba naukowców i ekspertów, aby pojąć, że dyskryminacja jest wynikiem przede wszystkim ideologii lewicowo-materialistycznej, braku wdrażania zasad etycznych, niedorozwoju osobowego, egoizmu, chciwości, wykorzystywania słabszych i biednych, co nie odnosi się tylko do zarobków, ale staje się coraz bardziej powszechną praktyką w Unii Europejskiej, jaka dotyczy nawet biedniejszych i słabszych państw, dyskryminowania katolików i ludzi mających inne zdanie od obowiązującej tutaj poprawności politycznej.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018