Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Kontrola, badanie prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce wykazało, że rynek suplementów diety oceniany jest jako obszar wysokiego ryzyka zdrowotnego, gdyż w suplementach – w większości pochodzenia zagranicznego – znajdowano substancje zagrażające zdrowiu i życiu, w tym substancje narkotyczne i bakterie kałowe, a wszystko w oparciu o liberalne prawo kilku dyrektyw dopuszczające suplementy w drodze notyfikacji. W związku z tym trzeba zmienić to prawo. Jak widać Europa dwóch prędkości istnieje od dawna, nie tylko przez gorszą jakość produktów przeznaczonych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Jak powiedział prezydent Holland, Europa pierwszej prędkości ma pieniądze, a my – zasady. Problem jednak w tym, że używanie pieniędzy bez zasad prowadzi do destrukcji oraz – jak w przypadku suplementów – do zagrożenia zdrowia i życia. Takie działanie, wyraźnie dzielące obywateli na lepszych i gorszych, nie napawa nadzieją.

Urszula Krupa (ECR ), na piśmie . – Głosowałam przeciwko kontrowersyjnej, globalizacyjnej umowie nowej generacji CETA z wielu powodów. Zarówno z powodu opracowywania dokumentu w sposób niejawny, z możliwym wpływem podmiotów trzecich na proces negocjacji, natomiast bez udziału rządów i parlamentów poszczególnych państw członkowskich Unii, jak i bez udziału strony społecznej, co stanowi pogwałcenie podstawowych zasad demokracji. To także niebezpieczeństwo utraty suwerenności państw członkowskich w dziedzinie stanowienia prawa i ochrony interesu publicznego. Według ekspertyz w całej UE grozi utrata od 200 d0 600 tysięcy miejsc pracy, a w Polsce oceniana się na około 200 000 .Według wielu ekspertyz CETA poprzez mechanizm ICS (ponadpaństwowy sad arbitrażowy) daje korporacjom możliwość zaskarżenia praktycznie każdej regulacji, zarówno wewnątrzkrajowej jak i wewnątrzwspólnotowej. Mogłoby to zagrozić spodziewanym zyskom koncernów, co stawia korporacje ponad prawem państwowym i sprzeciwia się interesom szczególnie mniej zasobnych społeczeństw. CETA jest zagrożeniem dla małoobszarowego rolnictwa rodzinnego w Polsce, gdyż zniesienie wszelkich barier grozi załamaniem polskiego rolnictwa. CETA spowoduje obniżenie standardów żywności, szczególnie poprzez niebezpieczeństwo sprowadzania żywności modyfikowanej genetycznie i wytwarzanej w sposób przemysłowy, tańszej o słabej jakości. CETA może ograniczyć prawa państw do renacjonalizacji lub regulowania usług publicznych oraz może zagrozić środowisku poprzez ułatwienie importu paliw pochodzących z kanadyjskich piasków bitumicznych.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Głosowałam za wprowadzeniem biopestycydów niskiego ryzyka, czyli ograniczeniem pestycydów chemicznych, stanowiących część ksenoestrogenów, które są nie tylko odpowiedzialne za liczne choroby, zwłaszcza nowotworowe, ale powodują także poważne zanieczyszczenie środowiska, powietrza, wody i gleby. Poza argumentami przytoczonymi podczas debaty chciałabym zwrócić szczególną uwagę na bardzo ciekawe francusko-duńskie badania dotyczące znacznego zmniejszenia populacji dżdżownic pełniących w naturze funkcję użyźniania i utleniania gleby, których liczba i wymiary drastycznie się zmniejszają w ziemi poddawanej działaniu pestycydów chemicznych, a szczególnie fungicydów. Co prawda populacja dżdżownic w pewien sposób zmniejsza toksyczność tychże pestycydów chemicznych, jednak dżdżownice stanowią tylko jeden zbadany przykład degradacji środowiska gleby przez stosowaną chemię, dlatego istotne jest przyspieszenie procedur i badań nad pestycydami naturalnymi.

Urszula Krupa (ECR ). – Głosowałam przeciwko dokumentowi, mimo że propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych jest interesujące. Jednak sprawozdanie wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Ponadto, mimo że podkreślono w dokumencie holistyczne ujęcie zdrowia psychicznego, brakuje mi podstawowego dla zdrowia w ogóle odniesienia do przestrzegania zasad etycznych, czyli bazy wartości kształtujących duchowość człowieka. Niezauważanie aspektów duchowych degraduje człowieka, powodując utratę tożsamości, epidemię depresji, uzależnień, samobójstw. Chociaż najbardziej alarmujące w tym dokumencie są wskaźniki zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci, pozostawionych samych sobie z niedostatkiem miłości rodzicielskiej, gdyż rodzice zajęci są robieniem kariery. Warto, zwłaszcza w Europie, która unika odniesienia do wartości chrześcijańskich, przypomnieć, że chrześcijaństwo ukazało najwyższy poziom rozwoju osobowego człowieka.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko projektowi zalecenia Parlamentu dla Rady w sprawie priorytetów Unii na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, gdyż poza bardzo wartościowymi zaleceniami, takimi jak prawna ochrona kobiet w ciąży, po urodzeniu dziecka, przeciwdziałanie przemocy, wspieranie niepełnosprawnych czy ochrona migrantów, poprawa rozwoju i redukcja ubóstwa, mamy szereg zaleceń nie do zaakceptowania z moralnego punktu widzenia. Zrównanie kobiet z mężczyznami mimo specyficznych predyspozycji związanych z płcią przypomina scenkę z okresu socjalizmu w Polsce, czyli nawoływanie kobiet do wsiadania na traktory. W zaleceniach należałoby uwzględnić osobiste wybory kobiet, dla których macierzyństwo jest osobistym prawem, oraz to, że doceniają one wartość rodziny jako priorytetową również dla rozwoju państwa. Nie do zaakceptowania jest pozbawienie rodziców kontroli nad edukacją, także dotyczącą kwestii płci, oraz fundusz, który nie służy rozwojowi człowieka.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019