Urszula Krupa (ECR ). – Oczywiście głosowałam za rezolucją przeciwko molestowaniu seksualnemu nie tylko w miejscu pracy, szczególnie takim jak Parlament Europejski, w którego skład wchodzą przecież reprezentanci narodów Europy korzystający z prestiżu społecznego i władzy, chociaż nie zgadzamy się z pewnymi aspektami konwencji stambulskiej. Chciałabym jednak zauważyć, że nawet kilka rezolucji czy monitorowanie tego rodzaju przypadków łącznie z ich penalizacją może nie zredukować tego typu zachowań naruszających osobistą godność, gdy nie przestrzega się zasad społecznych i moralnych, gdzie tworzone jest prawo przeciwko rodzinie czy w skutkach prowadzące do walki między mężczyznami a kobietami, propagujące wolność od wartości chrześcijańskich, skutkujące stworzeniem perspektywy wyzwolenia człowieka od biologicznych uwarunkowań, podważaniem wartość rodziny tworzonej wspólnie przez ojca i matkę jako rodziców i tworzeniem nowego modelu seksualności. Propagowanie niektórych aspektów równouprawnienia w praktyce oznacza brak delikatności, a nawet wulgarne traktowanie kobiet, skoncentrowanie uwagi na wartościach seksualnych.

 Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Oczywiście głosowałam za sprawozdaniem, które uwzględnia nowe substancje psychoaktywne, a także wprowadza system wczesnego ostrzegania i określa procedury penalizacji. Jednak pomysłowość ludzka może być wprost proporcjonalna do długości list zakazanych substancji. Dlatego korzystając z możliwości wyjaśnienia głosowania, chciałam przypomnieć osiągnięcia Islandii w profilaktyce uzależnień wynikające z tworzenia zdrowych alternatyw, które w przypadku tego kraju przyniosły zaskakująco dobre efekty. Nadużywanie narkotyków bowiem w ciągu dwudziestu lat spadło z 42 % do 5 % w 2016 r. Przyczyniło się do tego wprowadzenie ogólnonarodowego programu zapobiegawczego, współpraca rodziców, nauczycieli i naukowców, edukacja, ale i propagowanie zajęć pozalekcyjnych i sportu, poświęcanie dzieciom więcej uwagi i czasu, zastosowanie kontroli, zakazów, pomocy finansowej. Przypadek ten powinien stanowić dla wszystkich inspirację w zakresie profilaktyki.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! W ostatnich raportach WHO i Europejskiej Agencji Środowiska potwierdzono na podstawie aktualnych badań szkodliwość chemikaliów stosowanych do produkcji żywności, kosmetyków, opakowań czy innych produktów plastikowych dla ludzi i środowiska. Zaburzacze hormonalne powodują zaburzenia płodności i wiele innych chorób cywilizacyjnych jak wady, nowotwory, cukrzyca, choroby neurologiczne, nad którymi Parlament debatuje co najmniej od 2009 r. Dlatego wstrzymałam się od głosu, mając nadzieję na postęp prac.

Pouczająca debata z jednej strony pokazywała odmienne stanowisko wobec obowiązującego prawa, ale przede wszystkim konflikt między dbałością o ludzkie zdrowie i środowisko a troską o konkurencyjność europejskiego rolnictwa na światowym rynku. Mimo ogromnej ilości środków, także biopestycydów, brakuje zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony chemicznej, gdyż producenci tych środków koncentrują się na najbardziej opłacalnych uprawach wielkoobszarowych.

Urszula Krupa (ECR ). – Oczywiście popieram w projekcie rezolucji wyeliminowanie możliwości zawierania małżeństw przez dzieci, jakie dotyczy zwłaszcza środowisk imigranckich i przynajmniej w naszej kulturze chrześcijańskiej, europejskiej traktowane jest od dawna jako przemoc i przestępstwo, istniejące także w prawie międzynarodowym. Jednak zawieranie małżeństw przez dzieci jest popularne nie tylko wśród europejskich środowisk imigranckich, ale w Azji, w Afryce i całej Ameryce Łacińskiej, co wymaga przeciwdziałania na arenie międzynarodowej.

Przemoc seksualna, przymusowe małżeństwa stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia psychofizycznego, porzucania edukacji, zwiększają możliwość wykorzystania i przemocy seksualnej, a nawet wielu chorób i śmierci.

O ile ochrona dzieci i przeciwdziałanie przymusowym małżeństwom powinny być priorytetem, to jednak nie może być zgody na kontrowersyjne zapisy dotyczące finansowania aborcji, a także wykorzystania dramatów dziewczynek do wprowadzenia nie mniej szkodliwej i urazowej seksualizacji.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Głosowałem przeciwko dokumentowi nie dlatego, że jestem przeciwna wyrównaniu płac za taką samą pracę czy przeciwko poprawie statusu materialnego kobiet albo podniesieniu świadczeń emerytalno-rentowych, które można osiągnąć, niekoniecznie realizując cele barcelońskie. Głosowałam przeciw, gdyż prezentowane zapisy i tendencje w rzeczywistości skierowane są przeciwko kobiecości i kobietom, redukując ich rolę do jednego z elementów napędzającego machinę ekonomiczną i PKB. Propozycje, poza osłabieniem więzi rodzinnych, dyskredytacją macierzyństwa uprzedmiatawiają kobiety. Ponadto istnieje wiele innych kontrowersyjnych zapisów, chociażby określenie zdrowia reprodukcyjnego zamiast szanującego godność określenia prokreacji. Najlepszą opiekę nad dzieckiem sprawuje kochająca matka i nikt i nic jej nie zastąpi. Pamiętam dokładnie z czasów komunizmu, kiedy nie zważając na różnice psychofizyczne mężczyzn i kobiet oraz ich szczególne powołanie, namawiano Polki do wsiadania na traktory.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019