Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! W tęsknocie za Polską znany poeta Cyprian Kamil Norwid pisał: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba... Tęskno mi Panie...”. Dlatego między innymi zauważam także moralną konieczność przeciwdziałania marnotrawieniu żywności wszelkimi sposobami i środkami oraz zgłosiłam poprawki szczególnie dotyczące konieczności poprawy jakości żywności. Mimo, że głosowałam za sprawozdaniem, szkoda, że nie odnotowano problemu, jaki, moim zdaniem, jest niezwykle ważny, szczególnie z powodu wysokiego odsetka jej marnotrawienia w gospodarstwach domowych.

W sprawozdaniu poruszono szereg ważnych aspektów, jednak jednym z ważnych, a nieuwzględnionych aspektów jest zła jakość żywności, szczególnie przetworzonej, wyprodukowanej z użyciem pestycydów, konserwantów i innych dodatków, antybiotyków, dodatkowo często fałszowanej, która, przewożona tysiące kilometrów, jest po prostu niesmaczna i szybko – nawet jeszcze zdatna do spożycia – staje się niejadalna.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Głosowaliśmy za sprawozdaniem próbującym uregulować problem określany katastrofą ekologiczną XXI wieku, skutkujący zatruciem i chorobami ludzi w Indonezji, Borneo, na Sumatrze i na przyległych obszarach, zniszczeniem zwierząt w wyniku wylesiania i wypalaniem lasów tropikalnych pod uprawy oleju palmowego, stosowanego jako niestety nie najlepsza, ale najtańsza wersja olejów roślinnych wykorzystywanych do produkcji ropy, w przemyśle drzewnym, spożywczym i kosmetycznym. Według ONZ do 2020 roku nawet 98 % lasów deszczowych zostanie unicestwione. Pociągnie to za sobą zatrucie środowiska, w czym pośrednio uczestniczymy, gdyż 46 % oleju palmowego jest importowane do Unii Europejskiej. Mimo dotychczasowych prób regulacji chciwość koncernów prowadzi do stosowania oleju niecertyfikowanego, co poza niekorzystnym wpływem oleju palmowego na zdrowie przyczynia się również do wzrostu ilości dwutlenku węgla i zmiany klimatu.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Mimo że sprawozdanie proponuje szereg rozwiązań, zagłosowałam przeciwko z powodu dużej ingerencji w dziedzinę polityki społecznej i zatrudnienia. Chociaż popieram równouprawnienie kobiet, uważam, że wprowadzenie aspektu płci i nawet kobiecych związków partnerskich do wspólnej polityki rolnej nie odbuduje rodzinnych gospodarstw, wyeliminowanych poprzednią polityką, która doprowadziła do ucieczki rolników i bezrobocia. Nie przeciwdziałają temu nawet tak wieloaspektowe sprawozdania, które poza tym zawierają kontrowersyjne i wieloznaczne pojęcia, jak zielone miejsca pracy, promowanie pełnej równości kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich, neutralność płciowa wszystkich zawodów, postulująca zrywanie z tradycyjnym podziałem zadań w rolnictwie, zwłaszcza w Polsce, gdzie według konstytucji gospodarstwo rodzinne to podstawa ustroju rolnego Rzeczpospolitej. Podobnie wieloznaczne jest wspieranie równego dostępu do ziemi.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Wprowadzenie zmian w prawie dotyczącym wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro było konieczne nie tylko w celu wyeliminowania skandalicznych nieprawidłowości, ale także umożliwienia łatwiejszego dostępu pacjentów do nowoczesnych technologii w medycynie, czego nie zabezpieczały przestarzałe dwudziestoletnie regulacje. Wprowadzenie reżimu niezapowiedzianych kontroli przez wzmocnione prawnie jednostki notyfikowane, dokonujące oceny zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami, zapewne poprawią bezpieczeństwo – szczególnie produktów najwyższego ryzyka. Szkoda, że nie wprowadzono zasady nakazującej producentom ubezpieczanie się, prawdopodobnie z powodu ewentualnego wzrostu cen wyrobów. Jednak pozytywem jest zobligowanie odpowiednich organów do przekazywania osobom poszkodowanym informacji dotyczących wadliwego działania produktu, co ma ogromne znaczenie w przypadku dochodzenia roszczeń wraz z wykazaniem związku przyczynowo- skutkowego. Mam nadzieję, że dokument zostanie przyjęty.

Urszula Krupa (ECR ). – Zagłosowałam przeciwko dokumentowi z powodu braku interesujących propozycji rozwiązań w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Jeśli Unia Europejska pretenduje do roli światowego lidera, jeśli chodzi o prawa kobiet, to powinniśmy w ramach realizacji prawnie pomagać kobietom, o czym mówiłam w wystąpieniu. Podobnie, zamiast ubolewania nad niskimi emeryturami, dobrze byłoby wprowadzić rozwiązania, które doprowadziłyby do wyrównania wysokości emerytur kobiet i mężczyzn.

Zupełnie nie do zaakceptowania jest art. 47 dokumentu ingerujący w powołanie lekarza do ratowania zdrowia i życia poprzez chęć ograniczenia powoływania się na klauzulę sumienia, zgodnie z którą lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Ponadto przypomnę opinię znanego kardiologa, doktora Fenigsena, według którego nawet tylko myślowa akceptacja zabijania hamuje rozwój medycyny poza odwracaniem systemu wartości wpisanych nie tylko w zawód lekarza, ale także każdego chroniącego życie.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2017

Kalendarz2107