Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR . – Panie Przewodniczący! Z analiz Open Doors wynika, że 215 mln chrześcijan jest narażonych na prześladowania w takich krajach, jak Pakistan, Korea Północna, Afganistan, Sudan, Iran, Irak, Jemen czy Erytrea. Według Ordo Iuris do represji dochodzi aż w 128 państwach. W islamskim Pakistanie chrześcijanie stanowią około 2% wśród 160 mln Pakistańczyków. Należą do najbiedniejszych. Są pozbawieni dostępu do edukacji, pracy, mienia. Są prześladowani, torturowani, więzieni, co ma miejsce w około tysiącu przypadków rocznie. Mimo że prawo gwarantuje mniejszościom pewien stopień wolności religijnej, około 700 dziewcząt rocznie zostaje uprowadzonych i zmuszonych do małżeństwa oraz do przejścia na islam, co prowadzi do eliminacji chrześcijan w Pakistanie, gdzie szczególnie kobiety są gwałcone i podpalane. Chrześcijanka Asma Yacoob zmarła w szpitalu. Przykładem jest więziona od lat Asia Bibi, która – podobnie jak wielu innych chrześcijan – została niesłusznie oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Koranowi, za co grozi więzienie, a nawet śmierć. Coraz częściej dochodzi do ataków na kościoły chrześcijańskie, dlatego zasadne stają się pytania o obronę praw człowieka i mniejszości chrześcijańskich, i to nie tylko w Pakistanie, gdzie w ostatnim raporcie tamtejszego instytutu poświęconym wolności religijnej wskazano problem, oceniając sytuację jako krytyczną. Unia ma wiele możliwości nie tylko poprzez rezolucje, interpelacje czy inne interwencje, tym bardziej że na arenie międzynarodowej problem prześladowania chrześcijan wydaje się bagatelizowany. Istnieje potrzeba solidarności, środków politycznych, zwłaszcza że prześladowania mogą zagrażać niegdyś chrześcijańskiej Europie, i to nie tylko w związku z migracją, ale przewagą sił – delikatnie mówiąc – niechętnych chrześcijaństwu.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko dokumentowi zatytułowanemu „W kierunku zewnętrznej strategii UE dotyczącej przeciwdziałania wczesnym i przymusowym małżeństwom”, które co prawda są uznawane nie tylko za wykorzystywanie dzieci i przemoc, ale i naruszenie praw człowieka przez ONZ, także za naruszające zasadę wolności autonomii jednostki, także ze względu na zagrożenie zdrowia i życia dziewczynek, u których wczesna ciąża jest bardzo ryzykowna – nie tylko ze względu na uraz związany z przymusem, ale i z powodu niedorozwoju biologicznego.

Dokument co prawda zawiera określenie minimalnego wieku zawarcia małżeństwa wynoszącego osiemnaście lat, jednak jednocześnie w ramach równouprawnienia promuje zdrowie seksualne i reprodukcyjne, które jest po prostu prawem do aborcji, czyli zagrożeniem dla życia i zdrowia psychofizycznego każdej kobiety, a tym bardziej młodych dziewcząt. W obu kwestiach potrzeba edukacji i uświadamiania, gdyż nie można jednego zła zwalczać innym.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Głosowałam przeciwko sprawozdaniu w sprawie dyplomacji klimatycznej, które mimo że porusza ważne kwestie, jak powiązanie między zmianą klimatu a klęskami żywiołowymi czy osiąganie celów uzyskanych w porozumieniu paryskim, jednak w dokumencie poruszane są także problemy trudne do akceptacji, jak choćby powiązanie zmian klimatycznych z migracją.

Eksploatacja zasobów naturalnych w takich krajach, jak Afryka, Azja czy Ameryka Południowa, włącznie z wykupem gruntów rolnych i wylesianiem, jest wynikiem wykorzystywania przez światowy biznes i koncerny, które powinno się ograniczać i kontrolować, pomagając mieszkańcom tych krajów, i poprzez takie działania wpływać na poprawę bytu narodów i rdzennej ludności.

Warto byłoby uświadamiać obywatelom Unii związek między globalnym biznesem, migracją, ubóstwem i konfliktami dotyczącymi dostępu do zasobów, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia środowiska.

Panie Przewodniczący! Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w Unii zawiera niektóre treści trudne do akceptacji. Dlatego głosowałam przeciwko. Edukacja w klasycznym rozumieniu obejmuje nauczanie, wychowanie z kształtowaniem postaw wobec dobra i zła oraz profilaktykę.

Brakuje definicji tożsamości człowieka, który, działając kreatywnie i pragmatycznie, dąży do kariery, samorealizacji i dobrostanu. Jednak zdrowie psychiczne opiera się w dużym stopniu na przestrzeganiu zasad moralnych. A moralność oparta na destrukcji prowadzi do zaburzeń. Wartości etyczne wynikają z rozumienia idei prawdy o transcendentalnej naturze człowieka. A tak zwana etyka stanowiona, oparta jedynie na ludzkim rozumowaniu jest z natury błędna, co dotyczy także zwalczania stereotypów związanych z płcią, z wykluczeniem naturalnych różnic między kobietą a mężczyzną. Podobnie położenie nacisku na wizualizację jest ograniczające, gdyż głównym nośnikiem kształcenia jest słowo.

Pani Przewodnicząca! Głosowałem przeciwko sprawozdaniu w sprawie wspólnego dokumentu roboczego służb pod tytułem „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”, mimo że miało ono mieć na celu równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet poprzez zapewnienie integralności psychofizycznej, promując gospodarkę, prawa socjalne, a także wzmacniając ich upodmiotowienie.

W dokumencie najbardziej dostrzegalnymi problemami są: edukowanie na temat zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, które w różnych aspektach powtarza się dwadzieścia dwa razy, odniesienie do aborcji i zabijania dziecka poczętego – dwanaście razy, a przemoc i wykorzystanie seksualne – dwadzieścia razy. Ponadto czytamy o zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową i wypełnianiu luki finansowej powstałej z powodu zaprzestania finansowania aborcji przez rząd USA.

Nasuwa się pytanie, czy zapewnienie integralności cielesnej i psychicznej kobiet i dziewcząt oraz równouprawnienie skutkujące odmianą ich losu nie powinny uwzględniać innych ważnych dla życia i zdrowia oraz rozwoju potrzeb?

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018