Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Mimo że projekt sprawozdania o unijnych możliwościach zwiększenia dostępu do leków wydaje się korzystny, jednak operuje dwuznacznościami, które mogą powodować zawyżanie przez koncerny kosztów badań i ceny leków wprowadzonych na rynek podobnie do opisywanej zasady określającej uczciwą cenę leku, która może zostawiać swobodę manipulowania w celu maksymalizacji zysków. Nowa dyrektywa Komisji ma regulować procedury ustalania cen leków i systemy refundacji, a jedyne kryterium, jakie zostało uznane za istotne, to kryterium wyzwań rynkowych. Systemy ustalania cen i systemy refundacji należą do kompetencji państw członkowskich, podczas gdy instytucje europejskie są kompetentne w zakresie ochrony konkurencji i wsparcia badań naukowych, co oznacza, że przez ten dokument organy Unii próbują wpływać na państwa członkowskie, by wprowadzały regulacje zgodne z ich oczekiwaniami, choć same organy Unii nie zostały traktatowo upoważnione do zajmowania się tego rodzaju problematyką.

Urszula Krupa (ECR). Po przyjęciu na ostatniej sesji w Strasburgu rezolucji w sprawie przystąpienia Unii do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet mam propozycję, a nawet apel do Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci, aby zbadał problem, jakim jest sytuacja kobiet imigrantek w obozach uchodźców w Europie, gdzie, według instytucji humanitarnych, dochodzi do przemocy wobec kobiet, szczególnie chrześcijanek. Ale także muzułmanki traktowane są jak przedmioty, kiedy mężowie oddają je innym mężczyznom w zamian za odpowiednią zapłatę. Dane ONZ, które dotyczą ubiegłego roku, wykazywały, że 75 % imigrantów to młodzi mężczyźni, a reszta to rodziny z dziećmi, jakby kobiet w rodzinach nie było. Albo nie są zauważalne nawet przez organizacje badawcze. Niestety na stronie instytutu nie znalazłam żadnego sprawozdania w tej sprawie.

Dnia 7 grudnia 2016 w Parlamencie Europejskim w Brukseli miało miejsce spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pani Poseł Urszuli Krupy z twórcami filmu fabularnego „Zerwany Kłos”, opowiadającego historię życia i męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Po powitaniu gości Poseł Urszula Krupa wygłosiła krótką prelekcję na temat wartości chrześcijańskich w kontekście współczesnych europejskich zasad moralnych. Podkreśliła przy tym, że grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których sama należy, opiera się na wartościach konserwatywnych a ich podstawą jest ochrona rodziny jako podstawowej jednostki potrzebnej do budowania zdrowego społeczeństwa. Kolejnym punktem wystąpienia była również kwestia czystości w wymiarze nie tylko fizycznym ale i duchowym.

Głównym celem spotkania było spotkanie z twórcami i aktorami  filmu „Zerwany Kłos” oraz prezentacja jego fragmentów. W produkcji tego filmu uczestniczyli głownie studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, których grupa reprezentacyjna przyjechała  do Brukseli. Obecny był reżyser, pan Witold Ludwig oraz m.in. Aleksandra Hejda, odgrywająca rolę błogosławionej Karoliny.

Następnie twórcy pokazali materiały filmowe i fotograficzne z planu zdjęciowego oraz wypowiedzieli się na temat pracy podczas kręcenia filmu. Całości towarzyszyła przepiękna muzyka napisana specjalnie do filmu przez Krzysztofa Aleksandra Janczaka.

Po prezentacji głos zabrał Poseł Marek Jurek zwracając szczególną uwagę na wymiar etyczny filmu, przypominając o obecnej sytuacji w Polsce, gdzie organizuje się czarne marsze przeciwko życiu.

Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie. Wśród zaproszonych gości obecni byli ks. Ryszard Sztylka, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Beneluksie oraz o. Aleksander Doniec, proboszcz Parafii w Gandawie, jak również prof. Zofia Klimaj-Goczoł i dr Rufin Klimaj-Goczoł. W spotkaniu uczestniczyli także inni europarlamentarzyści z grupy EKR: Zbigniew Kuźmiuk oraz Stanisław Ożóg z małżonką.

Po prezentacji materiałów audiowizualnych i krótkiej debacie połączonej z pytaniami do młodych twórców zaproszeni goście zgromadzili się przy poczęstunku, dzieląc się wrażeniami ze spotkania.

 

IMG 1479

Więcej zdjeć w galerii: kliknij 

Dnia 5 grudnia br. miało miejsce ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Na spotkaniu omawiano raport z własnej inicjatywy pt. „Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?” i projekt zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu.

Następnie miała miejsce wymiana poglądów na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego szereg rozporządzeń sektorowych. Na koniec wystąpił przedstawiciel Komisji (DG AGRI) na temat rozporządzenia w sprawie promocji.

 

Cały porządek obrad tutaj: kliknij

W dniach od 28 do 29 listopada br. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Program posiedzeń pierwszego dnia obejmował miedzy innymi wysłuchanie pt. „Zasobooszczędne i innowacyjne rolnictwo – UE a najlepsze praktyki światowe”, przedstawienie badania nt. „Środki zapobiegające zakłóceniom równowagi rynkowej: jakie perspektywy po zniesieniu kwot mlecznych w europejskim sektorze mleczarskim?” i wymianę poglądów na temat projektu dyrektywy wykonawczej Komisji zmieniającej załączniki I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w prawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie.

Kolejnego dnia odbyły się głosowania a następnie posłowie debatowali na temat warunków pracy i niepewności zatrudnienia i wysłuchali sprawozdania z wyjazdu komisji AGRI do Słowenii w dniach 21-23 września 2016 r. W godzinach popołudniowych odbyła się debata z członkami Komisji Zasobów Naturalnych w Komitecie Regionów na temat przyszłej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz miało miejsce wspólne posiedzenie komisji AGRI/INTA z komisarzami Philem Hoganem i Cecilią Malmström na temat konsekwencji trwających i przewidzianych negocjacji handlowych dla rolnictwa.

Cały porządek obrad tutaj: kliknij

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018