Urszula Krupa (ECR ) – Sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie pluralizmu i wolności mediów w Unii Europejskiej zawiera szereg ważnych kwestii. Jednak niektóre zapisy dotyczące nowych form ograniczania wolności słowa, czy dotyczące braku zagwarantowania warunków pluralizmu są dla mnie nie do przyjęcia. Dlatego wstrzymałam się od głosu.

Zapisy ignorują konieczność przywrócenia rzeczywistych warunków w byłych społeczeństwach, w totalitarnych mediach, gdzie środowiska uznawane za wrogie przez władze komunistyczne były prześladowane, a ich poglądy lekceważone albo piętnowane. Podobnie zmiany dotyczące traktowania zniesławienia mogą doprowadzić do publicznego niszczenia ludzi za zasłoną wolności prasy i medialnej debaty. Co jest wykorzystywane w walce z inaczej myślącymi albo mającymi poglądy dalekie od poprawności politycznej, a sprawy cywilne obciążają ofiary. Także bezprawne jest powoływanie się na konwencję stambulską, która nie została ratyfikowana przez jedną trzecią państw Unii.

Urszula Krupa (ECR ). – Pani Przewodnicząca! Głosowałam przeciwko rezolucji Parlamentu w sprawie decyzji Komisji o uruchomieniu art. 7 Traktatu w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Decyzja ta jest nie tylko wyrazem podwójnych standardów stosowanych w Unii, ale jeszcze jednym atakiem na wybrany w demokratycznych wyborach polski rząd, który zgodnie z wyborczymi obietnicami przeprowadza spóźnione o przynajmniej dwadzieścia lat reformy. Chodzi tu zwłaszcza o reformę sądownictwa, do którego większość społeczeństwa nie ma zaufania.

Reforma funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zgodnie z traktatami należy do kompetencji państw członkowskich. Tak zatroskana o praworządność w Polsce opozycja mimo wieloletnich rządów nie przeprowadziła żadnych reform, a utrwalała tylko poprzednie patologie.

Proponowane przez polski rząd rozwiązania stosowane są także w innych państwach członkowskich, a różne poziomy wieku emerytalnego są tylko wyrazem szacunku dla kobiet i docenieniem ich pracy jako żon i matek wychowujących dzieci.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Wstrzymałam się od poparcia projektu sprawozdania o unijnych możliwościach dostępu do leków, który choć wydaje się korzystny, zawiera dwuznaczności i poza wymienionymi w debacie wzywa do rozważenia nowych środków kontroli cen, takich jak obserwacja horyzontalna i koordynacja łączonych zamówień, jaka może zostać poddana reżimowi kontroli nowych środków, jednak bez doprecyzowania. Przyjęcie ogólnounijnych środków dotyczących rynku farmaceutycznego, jakie miałoby wzmocnić pozycje negocjacyjne państw członkowskich w zakresie wprowadzenia uczciwych cen leków, będzie korzystne dla krajów, gdzie są koncerny, a proponowana dyrektywa regulująca procedury ustanawiania leków i systemów refundacji może być korzystna dla producentów kosztem zdrowia chorych, szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie około 30% chorych nie wykupuje leków z powodu zbyt wysokich cen. Zauważono, że przepisy dotyczące własności intelektualnej utrudniają wprowadzenie leków generycznych, które zarówno dawniej, jak i obecnie stanowią alternatywę dla mniej zamożnych chorych.

Urszula Krupa (ECR ). – Panie Przewodniczący! Mimo że projekt sprawozdania o unijnych możliwościach zwiększenia dostępu do leków wydaje się korzystny, jednak operuje dwuznacznościami, które mogą powodować zawyżanie przez koncerny kosztów badań i ceny leków wprowadzonych na rynek podobnie do opisywanej zasady określającej uczciwą cenę leku, która może zostawiać swobodę manipulowania w celu maksymalizacji zysków. Nowa dyrektywa Komisji ma regulować procedury ustalania cen leków i systemy refundacji, a jedyne kryterium, jakie zostało uznane za istotne, to kryterium wyzwań rynkowych. Systemy ustalania cen i systemy refundacji należą do kompetencji państw członkowskich, podczas gdy instytucje europejskie są kompetentne w zakresie ochrony konkurencji i wsparcia badań naukowych, co oznacza, że przez ten dokument organy Unii próbują wpływać na państwa członkowskie, by wprowadzały regulacje zgodne z ich oczekiwaniami, choć same organy Unii nie zostały traktatowo upoważnione do zajmowania się tego rodzaju problematyką.

Urszula Krupa (ECR). – Panie Przewodniczący! Wstrzymałam się od poparcia projektu sprawozdania o unijnych możliwościach dostępu do leków, który choć wydaje się korzystny, zawiera dwuznaczności i poza wymienionymi w debacie wzywa do rozważenia nowych środków kontroli cen, takich jak obserwacja horyzontalna i koordynacja łączonych zamówień, jaka może zostać poddana reżimowi kontroli nowych środków, jednak bez doprecyzowania. Przyjęcie ogólnounijnych środków dotyczących rynku farmaceutycznego, jakie miałoby wzmocnić pozycje negocjacyjne państw członkowskich w zakresie wprowadzenia uczciwych cen leków, będzie korzystne dla krajów, gdzie są koncerny, a proponowana dyrektywa regulująca procedury ustanawiania leków i systemów refundacji może być korzystna dla producentów kosztem zdrowia chorych, szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie około 30% chorych nie wykupuje leków z powodu zbyt wysokich cen. Zauważono, że przepisy dotyczące własności intelektualnej utrudniają wprowadzenie leków generycznych, które zarówno dawniej, jak i obecnie stanowią alternatywę dla mniej zamożnych chorych.

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018