Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl
Invalid or Broken rss link.

Polska Walczaca 2

16 października 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarta została wystawa „Polska Walcząca”.Organizatorami wydarzenia byli Posłowie do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg oraz prof. Ryszard Legutko – przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN). Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jan Baster - wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie, a także Posłowie do Parlamentu Europejskiego i wszyscy pracownicy. Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który skierował specjalny list odczytany podczas
uroczystości.

Czytaj więcej...

    W dniu 8 października 2018 roku w Komisji Petycji (PETI) głosowano nad projektem rezolucji w sprawie roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt). Projekt rezolucji powstał na podstawie licznych petycji, które zostały złożone w Parlamencie Europejskim, a dotyczą dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamty w kwestii opieki nad dziećmi i władzy rodzicielskiej. Niestety problem ten dotyczy wielu rodzin polskich, które mieszkają w Niemczech.

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego Urszula Krupa oraz Kosma Złotowski złożyli, w porozumieniu z Stałym Polskim Przedstawicielstwem w Brukseli poprawkę brzmiącą: „Przypomina państwom członkowskim o konieczności zapewnienia dziecku w sytuacji kiedy jest to konieczne i uzasadnione opieki zastępczej zgodnie z brzmieniem artykułu 8 i artykułu 20 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, w tym szczególnie umożliwienie zachowania ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej”. Ponadto poseł Urszula Krupa złożyła jeszcze dwie inne poprawki do tego dokumentu, z których jedna wzywa do potępienia wszystkich przypadków dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamt, natomiast druga podkreśla, że interesy dziecka są najlepiej realizowane w jego rodzinie. Wszystkie te poprawki zostały przyjęte przez posłów Komisji Petycji. 

   Szczęśliwie posłowie PETI odrzucili kontrowersyjne poprawki do dokumentu złożone przez posłów PO, a broniące niemieckich interesów, jak dążenie do wykreślenia zapisu: „wzywa Komisję Europejską do zapewnienia dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych przez Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) pod kątem ich niedyskryminacyjnego charakteru w zakresie sporów dotyczących rodzin
międzynarodowych" oraz zachęcanie do włączenia zapisu: „przypomina, że komisja petycji przeprowadziła wizytę rozpoznawczą w Niemczech w 2011 roku i nie znaleziono wówczas przesłanek do stwierdzenia, że niebędący Niemcami rodzice w małżeństwach międzynarodowych są przedmiotem jakiejkolwiek dyskryminacji ze strony niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt)". Choć poprawki te zostały odrzucone, to jednak ich przedłożenie pokazuje stosunek Platformy Obywatelskiej do dyskryminacji dzieci polskich i nie tylko w Niemczech. Zgłoszone przez PO poprawki przeciwstawiają się wysiłkom obecnych władz polskich w obronie praw dziecka, w tym szczególnie umożliwienie zachowania jego tożsamości etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej. 

   Jugendamty, których działalność bardzo często wykracza poza ich uprawnienia, wyrządza nieodwracalną krzywdę dzieciom, jak i ich rodzicom. Parlament Europejski, który bardzo często bezprawnie ingeruje w wewnętrzną politykę państw członkowskich pod szyldem obrony demokracji, powinien zainterweniować w tej sytuacji i ukrócić administracyjną ingerencję w życie rodzinne oraz nadużywanie kompetencji przez niemieckie urzędy.

 

W środę 3 października w czasie sesji plenarnej Strasbourgu Posłowie i pracownicy Parlamentu Europejskiego mieli okazję podziwiać wystawę zorganizowana z okazji 550 rocznicy Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej.

W 1468 roku w Piotrkowie Trybunalskim zebrał się po raz pierwszy dwuizbowy sejm. Jan Długosz w Rocznikach obszernie opisał to wydarzenie.

Jak dowiadujemy się z kroniki, sejm rozpoczął się 9 października, a obecni na nim był król, członkowie rady oraz wysłannicy rycerzy i szlachty. Obradowano miedzy innymi nad zapłatą żołdu dla wojsk zaciężnych.

Od tej pory sejmy odbywały się corocznie.

1

Wystawę moderował profesor Dariusz Kupisz z UMCS, a uświetnili ją wystąpieniami Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Poseł do PE profesor Zdzisław Krasnodębski.

Koncepcja artystyczna wystawy odwołuje się do wydarzeń, które były kamieniami milowymi dla rozwoju demokratycznego parlamentaryzmu Polski, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Plansze zostały również ozdobione przedrukami oryginalnych wydań Konstytucji 3 Maja.

2

3

Fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Agnieszka Sobolewska-Macy

 

               28 września 2018 roku do Parlamentu Europejskiego przyjechała grupa gości z Torunia zaproszonych przez Poseł do Parlamentu Europejskiego dr n.med. Urszulę Krupę. Wśród uczestników wycieczki byli studenci, wykładowcy i pracownicy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz współpracownicy i wolontariusze Radia Maryja. Wizyta w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się Eucharystią celebrowaną przez o. Witolda Hetnara CSsR w „sali medytacji”. Ojciec Witold na początku Mszy św. podziękował Fundacji Jolanty i Bogusława Hajdasz za Mszał Rzymski, który jest darem dla kaplicy parlamentarnej, w której są odprawiane również Msze św. w języku polskim dla pracowników PE.

DSC 1207

 

 

Czytaj więcej...

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2019

kalendarz2019